Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

 

 

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft.
(rövid nevén Talentum Kft., továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató termékeit/szolgáltatásait a www.gabo.hu elektronikus piactéren keresztül igénybe vevő vásárlók (továbbiakban: Vevő(k)) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A Szolgáltató és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Felek.

Jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre vonatkozik, amely a www.gabo.hu webáruház felületén kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a Felek között.

 

 

  1. A Szolgáltató

 

A GABO Online webáruház (gabo.hu) üzemeltetője a Talentum Kft.
Cégnév: TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft.
Rövid név: TALENTUM Kft.
Székhely: 2045 Törökbálint, Hrsz. 062/30
Alapítva: 1988

Adószám: 10224454-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-138048
Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Telefonszám: 06 23 332-104
E-mail: webshop<kukac>gabo.hu

A tárhely-szolgáltató neve: a Hetzner Online GmbH
A tárhely-szolgáltató címe: Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support<kukac>hetzner.com

 

 

2. Megrendelés, szerződéskötés

 

A megrendelések leadása a gabo.hu webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.gabo.hu webcímen. A webáruházban a vásárlás nem kötött regisztrációhoz, a kosár véglegesítését követően van mód a fizetésre. A szerződés nyelve a magyar nyelv. A webáruházban kizárólag belföldi szállításra lehet feladni megrendeléseket. (Külföldi rendelési lehetőségekről az ügyfélszolgálat tud tájékoztatást adni.) Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) küldi el vevő(k) részére.

A webáruházban történő böngészés folyamán a Vevő az őt érdeklő termékeket a kosárba helyezheti. Lehetőség van a kosár tartalmának tetszőleges számú bővítésére, valamint az onnan való törlésre. A kosárban megtekinthető a termék neve, darabszáma, valamint annak ellenértéke. Megrendelés esetén a kosár aktuális tartalma kerül figyelembe vételre. A rendelés leadása előtt a vevő(k)nek lehetősége van a kosár ellenőrzésére és az adatbeviteli hibák kijavítására, majd megadhatja a szállítási valamint a számlázási címet, továbbá lehetősége van a korábban megadott szállítási és számlázási adatok módosítására, a szállítási mód meghatározására és a fizetési mód kiválasztására.

A „megrendelés megerősítése” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk, amely tartalmazza a megrendelés tárgyát, a termékmegnevezést, darabszámot, rendelés értékét, a kiválasztott szállítási és fizetés módot, továbbá a szállítási feltételeket, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a webáruház ügyfélszolgálata erről a vevőt a rendelés feldolgozásakor azonnal tájékoztatja és az esetlegesen bankkártyával előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a megrendelést követő legkésőbb 14 napon belül. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó (pl. 0 v. 1 Ft-os) ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés feldolgozásával egyidejűleg Szolgáltató a megrendelés alapján e-számlát készít, amit a Billingo e-számla szolgáltató rendszerén keresztül e-mailben küld el a Vevő(k) részére. Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 175.§-ában foglaltak szerint a vásárlásáról e-számla kerüljön kiállításra a regisztrációban szereplő adatok alapján, és a megadott email címre kerüljön megküldésre, melyet az ügyfél elektronikusan fogad a kiállítójától.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy megrendelés annak feladója vagy tartalma miatt szokatlannak minősül, az abban szereplő adatokat ellenőrizze, ill. a szerződéstől elálljon. A webáruházban rendelhető maximális áruérték 200 000 Ft. Amennyiben ennél nagyobb értékben szeretne rendelni, keresse ügyfélszolgálatunkat.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződések a vevő(k) számára a webáruházba történő bejelentkezés után a főoldalról elérhető saját fiók/rendeléseim menüpontból hozzáférhető.

 

 

3. Elállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Jelen tájékoztató hiányában Vevő a vásárlástól számított egy év elteltéig jogosult érvényesíteni az elállási jogát. Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06 1 354-1365), e-mailben (info<kukac>gabo.hu), vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja e-mailben (info <kukac>gabo.hu), vagy megküldheti a Szolgáltató részére annak székhelyére címzett ajánlott küldeményként.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Elállás esetén Vevő köteles a terméket saját költségén visszajuttatni a Szolgáltató székhelyére, és Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül a visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint a szállítási költségeket. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Szállítási díjat Szolgáltató csak a teljes rendeléstől való elállás esetén köteles visszatéríteni. Amennyiben a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, elállás esetén a Szolgáltató az ebből eredő többletköltséget nem köteles megtéríteni. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) Szolgáltató csak akkor köteles visszatéríteni, ha a Vevő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

A visszatérítés módja banki átutalás, a vevő által megadott bankszámlaszámra. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak (pl. fotókönyv);

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését

 

4. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság elveszik. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a Vevő a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

 

5. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

 

A gabo.hu webáruház működésével kapcsolatos minden észrevételével, megrendelésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Az oldal jobb felső sarkában található Kapcsolat menüpontban üzenetet küldhet a Szolgáltató ügyfélszolgálatának ill. a webáruházban forgalmazott könyvek kiadóinak. Megrendelésével kapcsolatos kérdéseit a webshop<kukac>gabo.hu e-mail címen is felteheti. Itt jelezheti azt is, ha hibás vagy nem megfelelő terméket kapott és szeretné azt kicseréltetni. Amennyiben sérült terméket kapott, akkor készítsen fotót a termékről. Amennyiben a sérülés miatt a termék nem használható, akkor lehetőség szerint kicseréljük a terméket, és térítésmentesen újra kiszállítjuk.

 

Szállítással kapcsolatos ügyekben partnereink ügyfélszolgálatai tudnak felvilágosítást adni. Elérhetőségük megtalálható a www.gabo.hu oldal alján a Fizetés és szállítás menüpontban.

Ugyanitt megtalálhatóak átvételi pontjaink elérhetőségei is.

 

Ügyfélszolgálatunkat elérheti még írásban az info<kukac>gabo.hu e-mail címen ill. hétköznap 9-16 óráig (pénteken 14 óráig) a 06 1 354-1365-ös telefonszámon.

 

 

6. Békéltető testületek, online vitarendezési platform

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: A Pest Megyei Békéltető Testület

székhelye:1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703

 

Panasza esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testületek listája és részletes elérhetősége megtalálható a http://www.bekeltetes.hu weboldalon

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Amennyiben panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a vevő és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 

7. Bankkártyás fizetés

A megvásárolt áruk kifizethetők előre bankkártyával a Barion Payment Zrt. nemzetközi pénzügyi szolgáltató, zárt, titkosítással ellátott rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. E szerződések alapján a vevő bankkártya- és bankszámlaadataihoz a rendszer működéséből következően sem a Kiadó, sem más, harmadik személy nem fér hozzá. A webáruházunkban való bankkártyás vásárlásra a Barion Payment Zrt. kártyás vásárlásokra vonatkozó általános szerződési feltételei érvényesek.

 

8. Felelősség korlátozása

Cégünk mindent elkövet, hogy a webáruház oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. A termékekről feltüntetett képek jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Ön ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék eltérő borítóval kapható, mint ami a képen szerepel, de ugyanazzal a tartalommal).
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a szoftverproblémákra és az internet használata során felmerülő hibákra. A fentiek miatt nem vállalunk felelősséget:

  • az internetes hálózatban történő bármilyen működési hiba, amely megakadályozza a webáruház folyamatos és akadálytalan működését illetőleg a vásárlást,
  • bármilyen adat, elküldött vagy fogadott e-mail elvesztése, a küldő vagy a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt levélszemét mappába kerülés, és emiatt okozott késedelem vagy kiesés,
  • a kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodás, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

 

9. ÁSZF érvényessége, vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások rendelkezései az irányadóak. A webáruház működését szabályozó legfontosabb jogszabályok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

Jelen ÁSZF 2017. decembere 12-től hatályos és határozatlan időre hatályban marad. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés napján hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Az ÁSZF letölthető.

Amennyiben akciós könyvet vásárol, az ÁSZF elfogadásával elfogadja akciós feltételeinket is.